Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  17.02.2012 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33770879; місцезнаходження емітента 49094,                           м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 16.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 69,2533% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» складає 536 690 (п’ятсот тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто) штук простих іменних акцій, що становить  89,4483% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 26,7800% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій ТОВ «Фондовий актив» становить   45 380 (сорок п’ять тисяч триста вісімдесят) штук простих іменних акцій, що становить 7,5634% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «Ребус Україна»                                            Кононова К.Ю.

                                                                                                      17.02.2012

ProEmitent.INFO